Tag Archives: เกษตรในเมือง

ปรุงดินอย่างไรให้ปลูกไม้งาม : โดยครูชาตรี

หลายคนมักถามครูชาตรีอยู่เสมอว่า อยู่ในเมืองอยากปลูกต้นไม้ปลูอย่างไรก็ไม่งาม อยากจะปรุงดินอย่างไรให้ต้นไม้งามวันนี้เลยขอตอบให้หายคาใจเลยนะครับ

ธรรมชาติของต้นไม้จะชอบสิ่งต่อไปนี้คือ

1. ดินมีธาตุอาหารท่ีพืชใช้ประโยชน์ได้เลย เช่นปุ๋ยคอกพืชจะใช้ไม่ได้ต้องให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นกรดอมิโนหรือสารโมเลกุลเล็กๆปุ๋ยหมักพืชสามารถนำไปใช้ได้เลย
2. ดินต้องมีอากาศ ในท่ีนี้ต้องดินโปร่งอากาศผ่านได้ เพราะรากพืชต้องการหายใจเลยต้องใช้อากาศ เคยสังเกตไหมว่านำ้ท่วมใบไม้จะเหี่ยวและตาย คำตอบคือรากขาดอากาศทำใหรากตายรากจึงดูดนำ้ไม่ได้ต้นไม้ขาดนำ้ใบไม้จึงเหี่ยว
3. วัสดุต้องอุ้มนำ้ได้ดี่เพราะนำ้เป็นปัจจัยหลักของพืช
4. ดินต้องระบายนำ้ดีเพื่อไม่ให้เกิดนำ้ท่วมขังทำให้รากขาดอากาศ
5. ดินมีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่าง
Continue reading