Tag Archives: ศาสนา

หลวงปู่ดู่อธิบายเกี่ยวกับการจุดธูป เทียน

www.sulas.99wat.com

การจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระในพิธีกรรมต่าง ๆ มักจะไม่เหมือนกัน บางท่านต้องการไหว้พระแต่ยังตกลงใจไม่ได้ว่า
จะใช้ธูปกี่ดอกจึงจะเหมาะสม หลวงพ่อดู่เคยตอบปัญหาเรื่องนี้กับผู้ที่สงสัยว่า

หลวงพ่อ “จุดกี่ดอกก็ได้ ส่วนใหญ่มักใช้ 3 ดอก บูชา พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ กี่ดอกก็มีความหมายทั้งนั้น”

ผู้ถาม “อย่างนั้นถ้าจุดดอกเดียว ไม่ถือว่าไหว้ผี หรือไหว้ศพหรือครับ”

หลวงพ่อ “จุด 1 ดอก หมายถึง จิตหนึ่ง
จุด 2 ดอก หมายถึง กายกับจิต โลกกับธรรม
จุด 3 ดอก หมายถึง พระรัตนตรัย หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จุด 4 ดอก หมายถึง อริยสัจ 4
จุด 5 ดอก หมายถึง พระเจ้า 5 พระองค์ นะโมพุทธายะ
จุด 6 ดอก หมายถึง สิริ 6 ประการ ที่แกกราบพระ 6 ครั้ง
จุด 7 ดอก หมายถึง โพชฌงค์ 7
จุด 8 ดอก หมายถึง มรรคแปด
จุด 9 ดอก หมายถึง นวโลกุตรธรรม
จุด 10 ดอก หมายถึง บารมี 10 ประการ
อยู่ที่เราจะคิดให้ดี เอาอะไรก็ได้”

ผู้ถาม “ถ้า 11 ดอก หมายถึง… ”

หลวงพ่อ “ก็บารมี 10 ประการกับจิตหนึ่ง ว่าไปได้เรื่อย ๆ แหมแกถามซะข้าเกือบไม่จน”

ผู้ถาม “ถ้าไม่มีธูปเทียน”

หลวงพ่อ “ก็ใช้ชีวิตจิตใจบูชา ไม่เห็นต้องมีอะไร พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ”

ที่มา : https://pantip.com/topic/30532225

สารคดีการสร้างวิหารพระเมืองแก้ว ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปู่ชัยยะ วงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน

วิหาพระเมืองแก้ว วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน เริ่มการก่อสร้างปีพุทธศักราช 2549 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2553 ออกแบบโดย อ.บัณฑิต ผดุงวิเชียร

เป็นการรวมกันของแนวคิด คติธรรมตามพุทธคติแต่ดั้งเดิม การสร้างและศิลปะร่วมสมัยสวยสดงดงามมากๆ  อ.เป็นผู้บรรยายรายการด้วยตัวเอง อยากให้ได้รับชมกัน

Continue reading