Tag Archives: ลดโลกร้อน

ธนาคารต้นไม้ ช่วยในการลดโลกร้อนและช่วยเกษตรกรปลดหนี้

เป็นเรื่องเก่าหน่อยแล้ว แต่เป็นแนวคิดที่ดีมากๆ

ปีงบประมาณ 2551

ธนาคารต้นไม้ ช่วยในการลดโลกร้อนและช่วยเกษตรกรปลดหนี้
ธัญญลักษณ์ เหล็กพิมาย

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างตื่นตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและผลกระทบมากยิ่ง ขึ้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนก็ได้พยายามคิดหาโครงการและแนวทางในการแก้ไข ปัญหานี้มากขึ้นด้วย โดยแนวทางหนึ่งที่ถูกรณรงค์ส่งเสริมมากที่สุด ก็น่าจะเป็น การรณรงค์ให้ผู้คนช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ เกิดโลกร้อนนั่นเองค่ะ แต่การรณรงค์เชิญชวนอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่หากมีเรื่องของผลตอบแทนหรือรายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะ ซึ่งแนวคิดในการสร้างรายได้จากการปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นแล้วในบ้านเราค่ะ นั่นก็คือ การจัดตั้งธนาคารต้นไม้

Continue reading