Tag Archives: น้ำตาล

ผู้ผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ รู้มาตั้งแต่ 50 ปีที่แล้วว่าการบริโภคน้ำตาลมีผลร้ายต่อสุขภาพ

ผู้ผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ รู้มาตั้งแต่ 50 ปีที่แล้วว่า การบริโภคน้ำตาลมีผลให้ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ รู้ได้อย่างไร? รู้จากการทดลองในหนู แต่เมื่อทราบผลดังกล่าว บริษัทผู้ผลิตน้ำตาลก็ยกเลิกการสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวทันที ปัจจุบัน สหรัฐฯเป็นประเทศที่มีอัตราการบริโภคน้ำตาลสูงสุดในโลก แล้วไทยล่ะ? Continue reading