อ.นัน บรรยายโซลาร์เซลล์ FMTV อโศก

โซลาร์เซลล์เพื่อเน้นลดรายจ่ายได้พลังงานสะอาดในด้านการเกษตร ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรให้ประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีพลังงานฟรีจากธรรมชาติใช้พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการแปลงไฟจากระบบโซลาร์ใช้งานในพื้นที่ห่างไกลหรือที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น