ตารางเปรียบเทียบช่อง วิทยุ CB-245 MHz แบบ 40 และ 80 ช่อง