แมค 10.7.4 อัพเดต(อีก)แล้ว

http://www.123macmini.com/news/story/1821.html
ตามไปดาวน์โหลดแบบลงเองที่เครื่องได้ที่
http://support.apple.com/kb/DL1525