โปสเตอร์โยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ

โปสเตอร์ท่าฝึกโยคะพื้นฐานง่ายๆ หากสนใจ hardcopy สามารถอุดหนุนจากเว็บไซต์ของสถาบันได้…

 http://www.thaiyogainstitute.com/article/82