10 ข้อในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรื่องเสียง : จากชมรมหรี่เสียงกรุงเทพฯ

โทร 1555 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

โทร 1650  ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน

http://www.quietbangkok.org/tenmeasure.htm